Royal Flush 
 
Sidji 
 
Pinot 
 
Sturm 
 
Viri 
 
Bene/Alvara 
 
Paladôntose (Benjie) 
 
Camel Spit 
 
Drops 
AFK 
 
Aigil